کجای اين جنگل شب پنهون میشی خورشيدکم؟10.gif10.gif10.gif10.gif

پشت کدوم سد سکوت پر ميکشی چکاوکم؟10.gif10.gif10.gif

چرا به من شک می کنی من که منم برای تو10.gif10.gif

  لبريزم از عشق تو سر شارم از هوای تو10.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
یه دوست

يلدا جون هم اسم يک دوست دوران مدرسه من هستی . آرزو ميکنم عاشقانه زندگی کنی و به بلندای شب يلدا . سری به ما بزن .