شرمنامه های من

درخت کوچک من به باد عاشق بود...کجاست خانه ی باد؟...

آذر 96
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
دی 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
8 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
15 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
تولد
6 پست
خستگی
11 پست
souvenirs
2 پست
بهار
6 پست